گواهینامه

از زمان تاسیس قالب Kaihua ، بیش از 110 حق ثبت اختراع برای یک وضعیت برنده وجود دارد. از مشتریان برای مذاکره استقبال می کنیم

CREI (2)

CREI (3)

CREI (1)